Allmän information.

Bilia Outlet AB
Bilia Outlet är ett helägt dotterbolag till Bilia AB och styrelsen har sitt säte i Göteborg. Vår verksamhet består i att autktionera objekt, främst fordon. Vår marknadsplats är Internet.
 
Objektens ursprung
Objektet kommer i huvudsak från företag, välrenommerad återförsäljare, myndighet eller organisation. I vissa fall kan objektet även komma från privatperson.
 
Medlemmar
Både juridiska och fysiska personer kan bli medlemmar hos Bilia Outlet. Medlem måste vara över 18 år. Målsman ansvarar för att barn ej anmäler sig som medlem. Med medlemskapet följer en rätt att deltaga och bjuda på de objekt som tillhandahålls på www.biliaoutlet.se samt att ha tillgång till de sidor som är reserverade för medlemmar. Bilia Outlet kommer att meddela medlem via de uppgifter som finns registrerade på medlemssidan. Medlem måste alltså själv hålla sig uppdaterad genom att besöka Bilia Outlets hemsida. Medlem kan dessutom erhålla information via nyhetsbrev.
 
Användarnamn och lösenord
Medlemmar väljer sitt användarnamn och sitt lösenord. Dessa är personliga. Medlemmen ansvarar själv för att dessa inte kan utnyttjas av obehörig. Om lösenord och användarnamn kommer i orätta händer skall detta genast anmälas till Bilia Outlets kundtjänst. I det fall lösenordet fallit i glömska kontakta kundtjänst.  

Bilia Outlets rätt att stänga av användare
Bilia Outlet äger rätt att stänga av användare som missbrukar sitt medlemskap eller på annat sätt inte är lämplig som medlem. Bilia Outlet avgör själv vilka som stängs av.

Utgångspris
Objekten har ett utgångspris, som regel börjar auktionen vid 0 kr.
 
Reservationspris
Alla objekt har ett reservationspris. Det innebär att objektet har ett dolt reservationspris som uppdragsgivaren harssatt och som måste uppnås för att objektet skall säljas. Om reservationspriset uppnåtts eller ej framgår under aktuellt objekt. I vissa fall kan uppdragsgivaren/säljaren av objektet i efterhand godkänna ett bud som ligger under reservationspriset.

Köp direkt
Vissa objekt har ett angivet "Köp direkt"-pris. Det innebär att medlem kan avsluta auktionen direkt genom att klicka i avsedd dialogruta. Medlemmen vinner då högsta budet och får möjlighet att genomföra ett köp till "köp-Direkt" priset. Slagavgift tillkommer på Köp direkt priset.  Möjligheten att avsluta auktionen via "Köp Direkt" är tillgänglig som huvudregel fram till dagen innan auktionsavslut, kl. 24.00. Därefter fortsätter auktionen utan denna möjlighet.
 
Auktionsförfarande
Nya objekt läggs ut på biliaoutlet.se löpande och auktionen avslutas som huvúvudregel en vecka efter publicering. Det är möjligt att bjuda på objekten direkt när de läggs ut. Auktionernas avslutstid framgår via hemsidan på respektive objekt.

Visning av auktionsobjekt
Objekten som auktioneras finns som regel på våra driftsställen i Göteborg, Kungsängen, Kungens Kurva, Skövde, Västerås eller Malmö. Objekt på annan ort hos våra samarbetspartners kan även förekomma. Var objektet befinner sig framgår under beskrivningen av respektive objekt. Objekten hålls tillgängliga för visning och provkörning innan dess att auktionen avslutas. 

Körkortskontroll
 Körkortskontroll görs vid provkörningar och vid utlämning av nycklar. Endast inom EU godkända ID och körkort godkänns. Trasiga ID och körkort godkänns ej. Ej heller körkort anmälda stulna hos polisen
 
Auktionsavslut, nedräkningsklocka och förlängning av sluttid
Varje objekt har en nedräkningsklocka till auktionsavslut/klubbslag. Inkommer det ett nytt bud inom 3 minuter från avslut förlängs tiden med 3 minuter. Har 3 minuter passerats kommer auktionen att avslutas och högstbjudande kan utses. Auktionsavslutet är alltså rörligt beroende på antal budgivare. Uppdatering sker automatisk och framgår i budgivningsrutan. Tänk på att din egen uppkoppling via Internet kan ta upp till 20 sekunder varför bud nära sluttiden kan komma att hamna efter avslutet. Ett tips är att alltid ha lite marginal mot sluttiden.

Exekutiv auktion
Vissa objekt förmedlas för kronofogdemyndighetens räkning. Dessa objekt auktioneras via ett exekutivt förfarande. Under respektive auktionsobjekt framgår om det är en exekutiv auktion. Dessa objekt kan med kort varsel återkallas av skäl som Bilia Outlet ej råder över. Det som skiljer en exekutiv auktion jämfört med en vanlig auktion, är att objekten på en exekutiv auktion alltid säljs i befintligt skick enligt reglerna i Utsökningsbalken samt att högstbjudande är bunden av sitt bud och förväntas ha godkännt objektet. Bilia Outlet eller Kronofogdemyndigheten lämnar ingen garanti för objektet ifråga och konsumentköplagen är inte tillämplig. Köparen av objektet måste själv förvissa sig om objektets skick och beskrivning före auktionen och är bunden av sitt bud. Objekten måste dessutom hämtas på plats hos Bilia Outlet i enlighet med följande förfarande; objektet betalas och därefter görs ägarbyte till köparen via Kronofogdemyndigheten. Detta förfarande tar ca. 1 vecka. Objektet kan därefter hämtas. Bilia Outlet och Kronofogdemyndigheten förbehåller sig rätten att pröva om budet godtas. I regel godtas budet om det passerat reservationspriset.

Budinformation
För att lägga ett bud på ett objekt måste man vara medlem och inloggad.  Budgivningen är öppen och buden tillsammans med användarnamnet syns under respektive objekt.

Vanliga bud
Medlem höjer budet genom att notera ett högre bud i avsedd dialogruta och därefter klicka på knappen Nytt bud. Man kan höja sitt eget bud. Vid lika bud gäller det som inkom först till Bilia Outlets server.

Autobud
Medlem kan höja budet genom att lägga in ett automatiskt bud i avsedd dialogruta. Det innebär att budet automatiskt höjs med 500 kronor upp till en högsta nivå i de fall andra budgivare bjuder på samma fordon. Ett autobud innebär att medlemmen är med upp till den högsta nivå på belopp man lagt in men stannar vid det lägre budet om ingen annan budgivare finns kvar. Det autobud som medlem har lagt framgår och visas endast för medlemmen. Vid lika autobud mellan olika medlemmar gäller det som inkom först.

Högsta bud
När auktionen avslutas har den medlemmen med det högsta budet vunnit auktionen. Medlemmen har då erhållit en rätt att köpa objektet till detta pris under förutsättning att reservationspris uppnåtts.

Meddelande till vinnande budgivare
Efter auktionens avslut kommer ett e-postmeddelande att sändas till den medlem som har det högsta budet. Av detta meddelande framgår att medlemmen vunnit auktionen, vilket objekt som det gäller samt priset. Vidare fås information om leverans, godkännande av objektet samt betalningsalternativ. Objektet skall betalas inom 7 dagar samt godkännas och hämtas inom 7 dagar om inget annat överenskommits med Bilia Outlet. Efter det att kontakt har tagits mellan medlem och Bilia Outlet skickas en bekräftelse till medlemmen där det framgår vad som överenskommits beträffande betalning och leverans.

Även om reservationspriset inte uppnåtts skickas ett e-postmeddelande till medlem med högsta bud. Av detta meddelande framgår att reservationspriset inte uppnåtts samt att objektet inte kan förmedlas för detta pris. Det framgår också att Bilia Outlet kommer att kontakta medlemmen per telefon för att diskutera budet.

Slagavgift
För varje auktionsobjekt som förmedlas tillkommer en slagavgift som är angiven inklusive moms. Information om denna anges vid budrutan.

Mervärdesskatt
Angivna priser, bud och slagavgift är inklusive mervärdesskatt om inget annat anges. I det fall objektet har avlyftningsbar moms anges det i beskrivningen av respektive objekt. Gällande eventuellt lyftande av moms vid till exempel export eller leasing ansvarar köparen för momsen gentemot myndigheter. Vid oklarheter rekommenderas att köparen tar kontakt med sin revisor och/eller skatteverket. Bilia Outlet kan inte hållas skyldig att ersätta eventuell återbetalning av moms som uteblir.

Betalning
Objektet måste betalas innan leverans sker. Betalning skall ske senast 7 dagar efter auktionen avslutades om inget annat överenskommits. När medlem får kontakt med Bilia Outlet efter det att meddelande sänts till denne kommer betalningsalternativen att gås igenom och ett lämpligt betalningssätt bestämmas. Observera att de olika betalningsmöjligheterna tar olika lång tid. En faktura kommer att sändas till köparen.

Objektet kan betalas på följande sätt:
Notera att vi inte tar emot kontanter, bank- eller postväxel, bankkort eller kreditkort.

Finansiering - avbetalning eller leasing med en kontantinsats. Vår personal hjälper kunden att administrera avbetalningen eller leasingen. En kreditprövning av kunden görs. Kontantinsatsen, minst 20 % av köpeskillingen, betalas på något av nedanstående sätt. Om medlemmen  ordnar egen bilkredit  via annan part tillkommer en administrativ avgift.
 
Swishbetalning - Vi erbjuder nu även att betala med Swish upp till 250,000:- i vår kundtjänst vid leveranstillfället. Observera att inte alla banker klarar detta så kontakta din bank för information. Normalt är det begränsningar men man kan få upp till 250,000:- under ett visst antal dagar för denna typ av betalning. Detta bör man göra klart med sin bank dagen innan leverans så det fungerar. Överföringen sker direkt och är väldigt enkel och bekväm.

Kortbetalning - Vi tar inte emot kortbetalning.

Banköverföring - till vårt klientmedelskonto. Det här alternativet är det snabbaste och kan utföras hos ett bankkontor eller via Internet. Om betalningen sker via vår bank når pengarna vårt konto i samma stund som överföringen genomförs. Om betalning utförs före klockan 14.00 via annan bank är pengarna oss tillhanda samma dag, i annat fall dagen efter.

Bankgiro - Vid bankgirobetalning via Internet innan klockan 18.00 finns pengarna på vårt konto dagen efter klockan 16.00. Om betalning sker till bankgiro via bankkontor eller privatgiro dröjer det tre dagar innan pengarna når vårt konto.
 
Inbytesbil / dellikvid

Vi kan ta emot de flesta inbytesbilar som en delbetalning vid köp, dock ej importerade bilar. Vi kan värdera bilen innan auktionsavslutet och ge ett ungefärligt inbytespris för bilen. Kontakta Bilia Outlet för att visa upp bilen, vi testar den för att sedan garantera ett inbytespris som gäller under en månad. Du kan sedan bjuda på auktion. Kontakta den anläggning där inbytet kommer att ske för mer information.

Export
För ett objekt som köps på export tillkommer en deposition om 5000 kr samt en administrationsavgift om 2494 kr. Har objektet avlyftningsbar moms och köps av ett företag med giltligt VAT-nummer tillkommer ingen deposition utan betalning sker istället inklusive moms. Moms och deposition återbetalas när Bilia Outlet tillhandahållit handlingar som verifierar att objektet är importerat till ett nytt land. Administrationsavgiften återbetalas ej. Svenska registreringsskyltar monteras av vilket innebär att objektet måste transporteras från Bilia Outlets anläggningar på annat fordon/släp eller förses med tillfälliga registreringsskyltar. Kund kan ansöka om sådana tillfälliga registreringsskyltar i det land som bilen skall expoteras till.
Tillfälliga registreringsskyltar kan emellertid inte utfärdas för alla fordon. Kontrollera därför med de regler som gäller i det land dit fordonet skall och med transportstyrelsen vad som gäller för det aktuella fordonet. Objektets handlingar samt svenskt registreringsbevis utlämnas till Kunden/kurir vid leveranstillfället.

Hämtas objektet med speditörsgaranti eller liknande från fraktbolag så behöver inte deposition erläggas.

Exports (English)
For a car that is purchased for export there will be a deposit of  5000 SEK and an administration fee of 2494 SEK. Is it a car with deductible tax and it's bought by a company with a valid VAT number there won't be a deposit of 5000 SEK. Instead, the payment takes place including VAT. The deposit and the VAT is refunded when Netbil recieves the documents that verify that the vehicle is imported into a new country. The administration fee will not be refunded. Swedish license plates will be assembled fromthe vehicle and the car must be transported from Netbils facilities at other vehicle / trailer or provided with temporary plates. Customer can apply for such temporary registration plates in the country to which the car will be exported to.

Temporary registration plates can not be issued for all vehicles. Check with the country where the car is exported to and with Transportstyrelsen.se that of the vehicle concerned. The vehicle's Swedish registration documents will be handed over to the Customer / courier upon delivery.

Is the car retrieved of company or transporter with shipperguarantee or similar from the freighter there is no deposit to pay.

Hämtning av objekt
Som huvudregel skall objektet hämtas från Bilia Outlets anläggningar eller hos någon av våra samarbetspartners inom 7 dagar om inte annat överenskommits. Bilar med leasing eller kredit kan ta något längre tid avhämtas p.g.a. ev. kreditspärr. Vägbeskrivning och öppettider framgår under fliken Kontakt - Kontakta oss - Vägbeskrivning. Bilia Outlet kan även erbjuda leverans via fordonstransport till förmånligt pris. Skall objektet levereras till annan plats än våra anläggningar måste köpare ge fullmakt till annan person utanför Bilia Outlet att godkänna objektet så att affär kan genomföras och objektet transporteras. Se vidare under fliken - Tjänster - Bilia Outlet-transport. Är transport bokad, på begäran av medlem, för att hämtas ut på annan Bilia Outlet-anläggning kommer denna kostnad ej att återbetalas om affären inte genomförs. 

Dröjsmål med hämtning
Hämtning skall ske, om inte annat överenskommits, inom 7 dagar från dess att auktionen avslutades. Sker ej hämtning kan en lagringsavgift om 500 kronor per dag att debiteras alternativt att objektet transporteras till köparen på köparens bekostnad.

Godkännande av objekt
För att ett ägarbyte skall ske krävs att objektet godkänns av vinnande budgivare. Medlem besiktigar objektet, identifierar det, samt godkänner objektet utifrån beskrivet skick och skriver på ett köpeavtal  och leveransgodkännande. Först efter detta kan affär och ägarbyte genomföras. Av detta framgår följande text - Jag har mottagit objektet med registreringsnummer XXXNNN och tagit del av testprotokoll samt beskrivning av objektet och godkänner detsamma i det beskrivna skicket. I och med detta gäller ej heller distansköplagen med rätt till öppet köp.

  Objektets beskrivning, skick, utrustning, modellår och mätarställning
 Bilia Outlet reserverar sig för ev felskrivningar på objekten gällande utrustning. Det åligger köpare att kontrollera att det överstämmer med beskrivningen innan leverans.
Objekten har som regel genomgått en lätt rekond vilket innebär att objektet har tvättats utvändigt och torkats/städats ur invändigt, dock rengörs ej motorrum. Alla objekt har genomgått Bilia Outlets omfattande och professionella test. Testerna utförs av utbildade testare. Testprotokoll samt övrig beskrivning finns tillgänglig på hemsidan. Testerna genomförs på övergripande nivå med tonvikt på säkerhetsdetaljer och tekniskt skick och anmärkningar som noteras är avvikelser från normalt skick med tanke på ålder och mil.
Anmärkning oljeläckage:
Om Bilia Outlet har angett att motor/växellåda har ett oljeläckage (ej att förväxlas med oljefukt) lämnas ingen garanti på motor/växellåda då vi ej kan garantera att dessa delar inte tagit skada eller kommer att skadas av oljeläckaget.
Bränslevärmare och luftkonditionering:
Dessa kan ej alltid testas pga att väderleken ej tillåter detta. Därför lämnar Bilia Outlet ej någon funktionsgaranti för dessa komponenter.
Visuella anmärkningar:
Tas upp i den mån det avviker från normal standard med tanke på ålder och antal mil.
Elektronik:
Bilia Outlet kan inte garantera funktionen i all elektronik utan det ankommer på köparen att undersöka detta innan leverans.
Servicehistorik:
Bilia Outlet kan ej garantera innehåll och omfattning av servicebokens stämplar eller att service är gjord utifrån tillverkarens specifikationer.
Mätarställning:
Bilia Outlet anger alltid mätarställning utifrån en visuell avsläsning. Netbil kan inte garantera mätarställningen.
Utrustning:
Gällande utrustning anges aktuell utrustning vid respektive objekt. Bilia Outlet kan inte garantera att objektet har all den utrustning som modellen/märket har i originalutförande.
Årsmodell:
Bilia Outlet friskriver sig från eventuella oklarheter gällande årsmodell  Objektets tillverkningsmånad och när den tagits i trafik uppges alltid. Vidare anges modellår. För vissa bilar kan dessa uppgifter komma att visa olika år beroende på hur tillverkaren producerat bilarna.. Det ankommer på köparen att själv undersöka angivna årsmodeller.
Renoveringsobjekt eller reparationsobjekt:
I vissa fall säljs bilen så som ovan. Det står i så fall angivet i beskrivningen av bilen. I dessa fall har objektet ej testats fullständigt och köparen har ingen möjlighet att ställa krav på objektets funktioner. (I dessa fall kommer objektet att levereras avställt om det har en registreringsplikt hos transportstyrelsen. Dock kan objektet ställas i trafik (av köparen) om objektet registeras på kunden dagen innan leverans.) De åsätts ett lägre reservationspris och det anges om objektet är besiktigat etc. För renoveringsobjekt lämnas ej garanti..

Objektets angivna garantier
Bilia Outlet informerar om de garantier som medföljer objektet i form av nybils-, rostskydds- och vagnskadegaranti. För att få exakt information om de olika garantierna hänvisas till respektive generalagent för objektet. Bilia Outlet kan inte garantera innehållet i respektive garantiåtagande som ges av generalagent eller annan utan det ankommer på köparen att undersöka innehållet. Notera att giltligheten av ev garantier påverkas av hur objektet har blivit servat tidigare.

Ägarbyte
Efter det att betalning skett samt att objektetleveransgodkänts sker ett ägarbyte av objektet. Bilia Outlet garanterar att objektet inte belastas med någon kvarvarande avgifter, t ex  p-avgifter. Bilia Outlet garanterar även att objektet inte belastas med någon kredit eller leasingskuld. Alla dessa avgifter, leasing och krediter löses av Bilia Outlet innan objektet levereras.

Skatt
Bilia Outlet garanterar att objektet inte belastas med någon kvarvarande skatt. Alla objekt är avställda innan leverans men skattekredit erhålles via Netbil. Den varar i 21 dagar.